Контакт

Тим за Одговор на Компјутерски Безбедносни Инциденти

Нашата мисија е да обезбедиме детекија, превенција и разрешување на инциденти кои се однесуваат на информациската и мрежна безбедност на факултетот. Нашиот тим е формиран во 2017 година. Неговите членови се од различни области на интерес и секој од нив обезбедува различни информации и сервиси. Нашата визија е, CSIRT како пример за најдобри практики за справување со инциденти поврзани со безбедност на информации, се со цел да се зајакне превенцијата и детекцијата на безбедносни инциденти.

Адреса​

ул. Руѓер Бошковиќ, 16, P.O. 393
1000 Скопје Р. Македонија

Контакт

cirt@finki.ukim.mk