Тим за Одговор на Компјутерски Безбедносни Инциденти​

Нашата мисија е да обезбедиме детекција, превенција и разрешување на инциденти кои вклучуваат информациска и мрежна безбедност на факултетот. Нашиот тим е формиран во 2017 година. Неговите членови се од различни области на интерес и секој од нив обезбедува различни информации и сервиси. Нашата визија е работата на CSIRTот да претставува пример за најдобри практики за разрешување на инциденти поврзани со безбедност на информации, со што ќе се зајакне первенцијата и детекцијата на безбедносни инциденти.

Адреса

ул. Руѓер Бошковиќ, 16, P.O. 393
1000 Скопје Р. Македонија

Контакт