Историја

CSIRT-ФИНКИ е основан во 2017 како организациска единица на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство.

Процесот на креирање на CSIRT-ФИНКИ

 1. Идентификација на засегнатите страни и учесниците
 2. Обезбедување поддршка и спонзорство
 3. Развој на проектен план за CSIRT
 4. Собирање релевантни информации
 5. Дефинирање на структурата на CSIRT
 6. Дефинирање на мисијата на CSIRT
 7. Дефинирање на опсегот на услуги кои ќе се понудат
 8. Идентификација на потребните ресурси
 9. Дефинирање на интеракцијата и каналите за комуникација
 10. Дефинирање на улогите и одговорностите
 11. Објавување на функционалноста на CSIRT
 12. Дефинирање на методи за мерење на квалитетот на безбедноста

 

Опсег на услуги кои се нудат

Реактивни услуги

Проактивни услуги Услуги за управување со квалитетот на безбедноста

Аларми и предупредувања

Известувања Анализа на ризик
Справување со инциденти Следење на технологијата

Планирање на постојаност на сервисите и опоравување од катастрофи

Справување со ранливости

Безбедносни ревизии и проценки Консултанти услуги за безбедност
Справување со артефакти Дисеминација на информации поврзани со безбедноста

Градење на свесност

Развој на алатки за безбедност

Едукација / тренинзи
Услуги за детекција на напади

Евалуација на продукти и сертификација

Конфигурација и одржување на безбедносни алатки, апликации и инфраструктури